Versowood Oy investoi Heinolan liimapalkkitehtaalle ja Riihimäen höyläämöön

English below

Vuonna 1946 perustettu Versowood on Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja. Toimintaa Versowoodilla on 13 yksikössä, 12 kotimaassa ja 1 Virossa. Versowood toimii seuraavilla liiketoiminta-alueilla: sahatavara, liimapuu, puupakkaukset, maa- ja tierakentaminen sekä energia.

Versowood investoi Heinolan liimapalkkitehtaan tuotannon laadun ja toimintavarmuuden tehostamiseen päivittämällä linjan mekanisoinnin, scannerit, katkaisusahan ja höylän.

Versowoodin liimapalkkitehtaat tuottavat noin 150 000 m3 liimapuuta asiakkaiden tarpeiden mukaan valmistettuna.

Riihimäen sahan höyläämöön Versowood hankkii uuden luotettavan höylän ruotsalaiselta höylävalmistaja WPM:ltä. Höylätyn sahatavaran ensiluokkainen laatu on tärkeää, joten uusi höylä on luonnollinen investointi laatuun.

Versowoodin Riihimäen sahan tuotanto on vuosittain lähes 300 000m3, josta sahan höyläämö työstää nykyisin noin 30 000 m3.

Liimapalkkitehtaan linjan päivitys nostaa tehtaan kapasiteettia, tuotantovarmuutta ja laatua
Olemassa oleva scanneri korvataan maailman suurimman scannerivalmistaja Microtecin Goldeneye 301+ -scannerilla, joka kuvaa oksakohdat ja halkeamat luotettavasti katkaisusahan katkaisulistausta varten. Lisäksi linjaan asennetaan uusi Microtec CurveScan -scanneri mittaamaan kappaleen muotoa. CurveScan -3D-scanneri tunnistaa puun kierouden sekä lape- ja syrjävääryyden.

Linjaan uutena koneena lisätään ruotsalaisen WPM:n Medium -höylä parantamaan lopputuotteen laatua. WPM on tunnettu ruotsalainen höylävalmistaja, jonka työtekijöillä on vuosikymmenien kokemus höylien valmistuksesta.

Linjan katkaisusaha korvataan System TM:n Opti-Kap 3003 -katkaisusahalla. Opti-Kap 3003 -katkaisusaha toimii yhdessä GoldenEye 301+ -scannerin kanssa. Näin saadaan määritettyä tarkka katkaisukohta vikojen poistoon ja minimoitua materiaalihävikkiä.

System TM:n luotettava mekanisointi korvaa linjan vanhan mekanisoinnin.

Linjan asennustyöt aloitetaan vuoden 2023 alussa.

Riihimäen uusi höylä tehostaa tuotantoa
Versowoodin Riihimäen höyläämön vanhan hyvin toimineen ruotsalaisen höylän korvaa WPM Large -höylä, joka on myös ruotsalainen. Uusi höylä tehostaa tuotantoa ja vähentää tuotantokatkoksia pienentäen asetteen tekoaikaa huomattavasti mm. servo-ohjattujen karojen ansiosta. Nykyaikainen höylä helpottaa käyttäjien työtä, koska kaikkien ajettavien tuotteiden asetukset voidaan tallentaa höylälle ja ottaa käyttöön nappia painamalla. WPM:llä on lukuisia hyviä uusia ratkaisuja höylien tekniikkaan ja kunnossapitoon.

Höylä asennetaan tehtaalle syksyllä 2022.

Jo toinen toimitus System TM:ltä Versowoodille
System TM on toimittanut jo aikaisemmin Versowoodille liimapalkkipuristinlinjan Hartolaan. Tyytyväisyys System TM:n toimitukseen vahvisti päätöksen tekoa uusien investointien osalta Penopen ja luotettavien päämiesten kanssa.

Lisätietoja:
Jani Hiula
puh. 040 5777 368
jani.hiula@penope.fi

Versowood Invests in Heinola Glulam Plant and in Riihimäki Planing Mill

Established in 1946, Versowood is Finland´s largest private producer of sawn timber and further processed goods. Versowood has operations in 13 units, 12 units in Finland and 1 in Estonia. Versowood comprises following business areas: sawn timber, glulam, wood packaging, earth construction and roadbuilding, and energy.

Versowood invests in improved production quality and process reliability of the Heinola glulam plant by upgrading the mechanization, scanners, cross-cut saw, and planer&molder of the line.

Versowood´s glulam plants produce about 150,000 m3 of glulam, prepared to meet the needs of the customers.

Versowood will purchase for Riihimäki unit’s planing mill a new reliable planer&molder from Swedish manufacturer WPM. First-class quality of the planed sawn timber is important, so the new planer&molder is a natural investment in quality.

Versowood Riihimäki sawmill produces annually nearly 300,000m3 of sawn timber, of which the unit’s planing mill currently processes about 30,000 m3.

Line upgrade will increase capacity, production reliability, and quality of the glulam plant
Existing scanner will be replaced with Goldeneye 301+ scanner from Microtec, the world’s largest scanner manufacturer. Goldeneye 301+ scanner reliably detects knots and cracks for cross-cutting. In addition, a new Microtec CurveScan scanner will be installed into the line to measure the workpiece shape. CurveScan 3D scanner recognizes twist, bow, and crook in timber.

A new, Swedish WPM Medium planer&molder will be added into the line to improve the quality of the final product. WPM is a renowned Swedish planer&molder manufacturer, whose employees have decades of experience in this industry.

The existing cross-cut saw will be replaced with Opti-Kap 3003 cross-cut saw from System TM. Opti-Kap 3003 cross-cut saw works in conjunction with the GoldenEye 301+ scanner. This allows to determine a precise cutting point for defect removal and minimize material losses.

System TM’s reliable mechanization will replace the old mechanization of the line. Line installation will begin in early 2023.

New planer&molder in Riihimäki will boost production
At Versowood Riihimäki planing mill, the old, well-functioning Swedish planer&molder will be replaced with WPM Large planer&molder, which is also Swedish. The new planer&molder will increase production efficiency and reduce production downtime by significantly reducing the setting time thanks to, inter alia, servo-controlled spindles. The modern planer&molder will facilitate operators’ work, as all the product settings can be stored in the memory of the planer&molder and activated by pressing a button. WPM offers a variety of new innovative solutions for planer&molder technology and maintenance.

The planer will be installed at the mill in the autumn of 2022.

Already a second delivery from System TM to Versowood
System TM has previously supplied Versowood with a glulam pressing line in Hartola.  Satisfaction with the System TM’s delivery confirmed the decision to make new investments in cooperation with Penope and reliable principals.

For additional information, please contact:
Jani Hiula
Tel. 040 5777 368
jani.hiula@penope.fi